Linha Premium

Azeitonas Verdes Premium Gordal – 200g

AZ.VDS.PREMIUM GORDAL RIVOLI-VIDRO 24/200G

CÓDIGO COMERCIAL – 800205

EAN – 789 6183001087

DUN – 2789 6183000305

Azeitonas Verdes Premium Gordal – 500g

AZ.VDS.PREMIUM GORDAL RIVOLI-VIDRO 12/500G

CÓDIGO COMERCIAL – 800086

EAN – 789 6183001094

DUN – 2789 6183000282

Azeitonas Pretas Premium Azapa – 200g

AZ.PTS.PREMIUM AZAPA RIVOLI-VIDRO 24/200G

CÓDIGO COMERCIAL – 801041

EAN – 789 6183001216

DUN – 2789 6183000312

Azeitonas Pretas Premium Azapa – 500g

AZ.PTS.PREMIUM AZAPA RIVOLI -VIDRO 12/500G

CÓDIGO COMERCIAL – 801031

EAN – 789 6183001148

DUN – 2789 6183000329